ARSAL - Proccessing of Artemia

Chấp nhận thủ tục của Hàng về chất lượng và reclamations

1. Khi người Bán thông báo cho những người Mua, nếu Hàng sẵn sàng vận chuyển, các đại diện của người Mua được để đi đến nơi của sự chấp nhận của các Hóa: Liên bang nga, Tiếng Thổ Yarovoye vào ngày đồng ý với việc Bán để tham gia trong các khớp chấp nhận hàng Hoá chất lượng và số lượng.

2. Chất lượng chấp nhận thủ tục trong trường hợp đại diện của người Mua đến (như chỉ trong 1 điểm):

  • Người Bán cung cấp các người Mua với toàn bộ hàng loạt cho thử nghiệm;

  • Lấy mẫu được thực hiện, dưới sự chỉ đạo của các người Mua;

  • Các người Mua thực hiện thử nghiệm của mình trong phòng thí nghiệm hoặc phòng thí nghiệm của người Bán;

  • Các người Mua cung người Bán với các kết quả kiểm tra bản tóm tắt và nếu các chất lượng mẻ tương ứng với các yêu cầu ghi trong Hợp đồng.
     

Tuyên bố về các Hóa chất lượng không được chấp nhận trong trường hợp Hàng đã được chấp nhận trong chất lượng phù hợp với khoản B) sau khi giao hàng (chuyển giao Hàng cho người vận chuyển.

Các người Mua có quyền từ chối chấp nhận Hoá phù hợp với khoản B) trong các trường hợp sau:

  • Các tàu Bán Hàng mà không chấp nhận nó bằng chất lượng khi vận chuyển.

  • Người Mua có quyền để thực hiện các chấp nhận hàng Hóa của chính mình khi nó đến người trong 10 (mười) ngày kể từ thời điểm nhận hàng từ vận chuyển hàng hóa.

  • Trong trường hợp Hàng không tương ứng với chất lượng chỉ ghi trong Hợp đồng, người Mua thông báo cho người Bán trong vòng ba ngày về sự khác biệt giữa các tuyên bố chỉ số chất lượng và những người thực tế. Các Bán sẽ thực hiện thử nghiệm của một điều khiển mẫu của các Hóa được lựa chọn bởi người Bán từ những lô Hàng sẵn sàng cho chuyến hàng để Mua. Sau đó theo sự lựa chọn của người Bán:

— Các người phải để gửi người đại diện của ông ở vị trí của các người nhận hàng (Mua) để tham gia vào phần thử nghiệm của nhà Hàng;

— Các Bên cùng gửi mẫu hàng Hóa cho thử nghiệm độc lập trong một phòng thí nghiệm (Ghent Đại học, Đại học Arizona), hoặc một thí nghiệm đồng ý của các bên. Kết luận của phòng thí nghiệm sẽ ràng buộc vào Bên;

 

3. Chấp nhận thủ tục của các Hóa chất lượng:

  • Sau khi giao hàng, các mặt Hàng được coi là được chấp nhận bởi các người Mua ở điều khoản của các số các địa điểm và trọng lượng theo số địa điểm và cân nặng, ghi trong giấy phép vận chuyển